Rozsah implementace účetnictví v PROFITu

Implementace účetnictví v profitu pokrývá potřeby většiny mikro či malých účetních jednotek s účetní osnovou pro podnikatele dle vyhlášky č. 500/2002. Pokud však vaše společnost spadá do jiné kategorie, ať už velikostí (střední či velká účetní jednotka) anebo druhem (týká se např. nepodnikajících subjektů nebo finančních institucí, fondů a podobně), tak bohužel použití modulu účetnictví v profitu nebude vhodné.

Při rozhodování berte prosím na vědomí také to, že rozsah funkcí modulu účetnictví v profitu je zúžený, nejedná se o rozsáhlé a všezahrnující řešení typu SAP.

Před rozhodnutím, zda vést účetnictví v PROFITu, je třeba vzít na vědomí následující limity:

• Účtuje se výhradně v domácí měně (Kč) – veškeré vazby na cizí měny jsou vedeny v rámci primárních modulů (např. informace o úhradě faktury v cizí měně, tj. kurz, druh a množství cizí měny, jsou zadány v samotné úhradě, účetní zápis již ale vše zaznamenává pouze v Kč).

• Není zavedena kompletní analytika – veškeré případné potřebné analytické rozpady řeší PROFIT v rámci svých primárních modulů (např. podrobné informace o skladové zásobě jsou vedeny pod modulem sklady atd.). Klasická účetní analytika je v PROFITu používána jen u účtu 211 (rozlišení jednotlivých pokladen) a 221 (rozlišení jednotlivých bankovních účtů).

• Není implementováno vedení podrozvahových účtů – pokud máte povinnost účtovat o některých skutečnostech na podrozvahových účtech (týká se např. majetku na leasing, zástavních práv, zásob ve vlastnictví jiného subjektu a podobně), musíte tuto evidenci vést náhradním způsobem.

• Sklady se účtují výhradně metodou B – tato metoda (jedna ze dvou zákonem povolených) vychází z principu, že účetní jednotka má kvalitní a podrobnou samostatně vedenou skladovou evidenci (v PROFITu modul sklady) a jednotlivé skladové operace se do účetnictví neúčtují přímo, ale vždy na začátku a na konci účetního období sumárně (řeší automaticky programová logika PROFITu).

• Pouze roční uzávěrky – nejsou zavedeny žádné měsíční nebo kvartální účetní uzávěrky.

• Nejsou implementovány výkazy peněžních toků a o změnách vlastního kapitálu – tyto výkazy jako součást závěrky jsou povinné u subjektů větší velikosti nebo u subjektů podléhajících auditu účetní závěrky, v PROFITu proto s ohledem na cílovou skupinu účetních jednotek nejsou v PROFITu obsaženy.

Tato omezení jsou v současnosti dána a neuvažujeme v dohledné době o jejich změně. Pokud popsaná pravidla nevyhovují potřebám vaší společnosti a jedná se o kritickou podmínku, bude bohužel nutné používat externí účetní systém, nikoliv modul účetnictví v PROFITu.